GENUKI Home Page LlanrhidianLlanrhidian Contents Contents

 Llanrhidian

Chapels database

This project is fully described on Glamorgan Chapels Database

This Llanrhidian  database compiled by Gareth Hicks with contributions from;

If a chapel is already mentioned on the main parish page then its name will act as a link to that section for any data recorded there - such as extant records and OS Grid references

Some chapels may have more than one entry if it is not possible to correctly identify each from a particular source

(For an explanation of the various non-conformist denominations see Gareth's Help Page )

Sources referred to (indicated by number shown in brackets after the data entry) where there may be more data available

 Additional sources

 

Baptist

Tirzah Baptist chapel, Llanmorlais

Baptist chapel, Llanrhidian

Mount Hermon Baptist chapel, Penclawdd

Trinity Baptist chapel, Penclawdd

 

 

Congregationalist

Bethel Ind chapel, Penclawdd

Capel Isaac Ind chapel, Penclawdd

Carmel Congregational chapel, Three Crosses

Details of extant records on Archives Network Wales for the following;

 

 

Methodist

Zoar Calvinistic Methodist chapel, Crofty

Penuel CM chapel, Llanmorlais

Ebenezer CM chapel, Llanrhidian Lower

Details of extant records on Archives Network Wales for the following;

Tabernacle Calvinistic Methodist chapel, Penclawdd

 

 

Other (inc un-identified)

Wern Oleu, Llanrhidian Higher

 

 


Capel y Crwys Independent Church in Three Crosses, Llanrhidian

Rees, Thomas & John Thomas. Hanes Eglwysi Annibynnol Cymru (History of the Welsh Independent Churches), 4 volumes (published 1871+).
Here below is the entry from this book for this chapel (in Welsh) extracted by Darris Williams from the Cd published by Archive CD Books  - with translation by Maureen Saycell (Feb 2008)

 (Vol 2, p 30-35)

Mae y Crwys yn mhlwyf Llanrhidian, ar gwr uchaf y rhan hono o Forganwg a elwir Browyr. Mae yma gapel helaeth a chynnulleidfa luosog o amaethwyr, glowyr, a gweithwyr cyffredin yn ymgynnull. Nid oes genym hanes manwl am ddechreuad yr achos hwn. Cangen ydyw o'r eglwys sydd yn awr yn y Brynteg, ond y mae y ferch wedi myned lawer yn gryfach na'r fam er's ugeiniau o flynyddau bellach. Pan oedd yr eglwys a fu wedi hyny yn Rhydymardy, ac sydd yn awr yn Brynteg, yn addoli mewn anedd-dy yn Nhrefuchaf, Casllwchwr, mae yn debyg fod rhai o ardal y Crwys yn perthyn iddi, ac er mwyn eu cyfleusdra eu hunain a'u cymydogion, darfu iddynt drwyddedu anedd-dy a elwir Ty'rcethin at bregethu ynddo. Mae yn debyg i hyn gymeryd lle tua y flwyddyn 1700, neu yn fuan ar ol hyny. Nid yw yn hysbys pa cyhyd y bu y gynnulleidfa yn ymgynnull yno. Cafodd capel ei adeiladu yn y Cwmmawr, yn yr un gymydogaeth, yn gynar yn y ddeunawfed ganrif, oblegid yr oedd wedi cael ei ailadeiladu, neu ei adgyweirio yn y flwyddyn 1766, fel y dengys y sylw canlynol o lawysgrifau William Jones, aelod yn y Mynyddbach. "Mehefin 29ain, 1766. Y Sabboth hwn yr oeddid yn casglu arian at gynnulleidfa'r Cwmmawr, ac fe gasglwyd rhagor na dau cymaint ag a gawsom ni oddiyno at ein capel. Er nad oes neb yn danod iddynt, ond er hyn i gyd nid yw hyny yn eu boddloni. Maent yn eu cleimio fel dyled, ac yn cleimio mwy na'r tri chymaint ag a roisant hwy i ni. Yr wyf fi yn tybied fod eu gweinidog, er ei fod yn wr da a duwiol, wedi ymollwng i dymerau anghristionogol rhyfedd." Ar ol bod am lawer o flynyddau yn addoli yn y Cwmmawr, barnwyd fod eisiau cael addoldy mewn man mwy cyfleus a chanolog o'r ardal, ac felly yn 1788, adeiladwyd capel y Crwys, yr hwn sydd yn sefyll ar fan amlwg, lle y mae amryw ffyrdd yn croesi eu gilydd. Ailadeiladwyd y capel hwn yn y flwyddyn 1831, ac y mae yn addoldy mawr iawn mewn lle gwledig. Amgylchynir ef gan fynwent helaeth. Yr unig weinidog a fu yma, heblaw y gweinidog presenol, nad oedd hefyd yn weinidog i eglwys y Brynteg, oedd William Llewellyn, yr hwn a urddwyd yma yn 1746. Gan i Thomas Jones gael ei urddo yn Nghasllwchwr y flwyddyn ar ol urddiad W. Llewellyn yn y Cwmmawr, mae yn naturiol casglu mai methu cyduno wnaeth y ddwy eglwys ar un o'r ddau ymgeisydd, ac i bob un o'r eglwysi urddo yr un mwyaf hoff ganddi. Mae hanes William Llewellyn, yr un fath a Thomas Jones, yn hollol anhysbys i ni. Y cwbl a wyddom am dano ydyw iddo gael ei urddo yn y Cwmmawr yn 1746, a'i fod yma yn 1751. Dywed Mr. Davies, Mynyddbach, mai aelod o eglwys Ty'rdwncyn ydoedd, ac iddo farw heb fod yn hir ar ol ei urddo. Yn 1754, yr ydym yn cael eglwysi y Cwmmawr a Rhydymardy drachefn wedi ymuno dan yr un weinidogaeth, ac felly y buont o hyny hyd urddiad Mr. Isaac Williams, yn y Brynteg, yn 1849. Cyn belled ag y gallwn farnu, yr oedd eglwys y Cwmmawr yn wanach ac yn llai ei rhif nag eglwys Rhydymardy, hyd nes yr adeiladwyd addoldy y Crwys yn 1788, ond er y pryd hwnw aeth yr olaf yn flaenaf, ac y mae yn parhau i gadw y flaenoriaeth hyd yn bresenol. Bu yr eglwys hon ar rai adegau, yn nhymor gweinidogaeth lwyddianus Mr. John Evans, yn cynwys tua thri chant o aelodau. Wedi i Mr. Evans ymgymeryd a gofal yr achos yn Mhenyclawdd, unodd llawer o aelodau y Crwys a'r eglwys yno, ac er y pryd hwnw nid yw yr aelodau mor lluosog ag yr oeddynt cyn hyny. Mae yr eglwys hon wedi bod yn ganmoladwy am ei hysbryd tangnefeddus trwy holl ysbaid hirfaith ei hanes. Ni chlywsom fod dim tebyg i derfysg wedi bod ynddi erioed. Ar ol marwolaeth Mr. Evans, yn Ionawr, 1856, buwyd heb weinidog sefydlog yma hyd Rhagfyr, 1857, pryd y symudodd Mr. John Lloyd Jones yma o Dyddewi, mewn cydsyniad a galwad unfrydol yr eglwysi yn y Crwys a Phenyclawdd. Mae Mr. Jones wedi gwasanaethu y ddwy eglwys yn effeithiol o'r pryd hwnw hyd yn awr, ac yr ydym yn hyderu fod etto flynyddau lawer o ddefnyddioldeb o'i flaen yn y cylch pwysig hwn. Mae yr eglwysi yn y Crwys a Phenyclawdd er's rhai blynyddau bellach wedi dechreu myned trwy gyfnewidiad pwysig gyda golwg ar iaith y gwasanaeth crefyddol. Mae y Saesonaeg yn ennill tir yn gyflym yn y ddwy gynnulleidfa, ac yn debyg yn mhen ychydig iawn o flynyddau etto o lwyr ymlid yr hen Gymraeg o'r pulpudau. O herwydd sefydlogrwydd y boblogaeth nid yw y cyfnewidiad yn debyg o effeithio mor niweidiol yma ag y mae wedi gwneyd mewn rhai manau.

Dichon fod amryw o aelodau yr eglwys hon yn yr oesau gynt wedi cyfodi yn bregethwyr, nas gallasom ni ddyfod o hyd i'w henwau. Y rhai canlynol yn unig y gwyddom ni am danynt.

Mae llawer o ddynion rhagorol iawn am eu duwioldeb a'u ffyddlondeb wedi bod yn yr eglwys hon o bryd i bryd, y rhai y mae eu henwau yn perarogli yn yr ardal hyd heddyw; megis Morgan Morgans, Rhianfawr; Samuel Eaton, Poundffald; David John, Cwmynant; John Roberts, Ystlysyrhian; David Beynon, Hopkin Rees, wyr yr hybarch Lewis Rees, Mynyddbach, ac amryw eraill a ellid enwi.

Mae ysgoldy cyfleus wedi ei godi mewn cwr o'r ardal a elwir y Wernoleu, yn yr hwn y cedwir Ysgol Sabbothol, cyfarfodydd gweddio, a phregethu achlysurol. Cangen o'r eglwys hon hefyd yw yr eglwys yn Ngwaenarlwydd.

COFNODION BYWGRAPHYDDOL. (Not extracted in full)

Yr ydym wedi rhoddi cymaint o hanes y gweinidogion fu yma yn dechreu yr achos ag a wyddem, yn nglyn a hanes y Mynyddbach.

Translation by Maureen Saycell (Feb 2008)

 "Crwys is in the parish of Llanrhydian, on the upper edges of Glamorgan in the area called Gower. There is a large chapel, with a numerous congregation of farmers, coal miners and general labourers gathering here. We do not have much detail of the beginnings of this cause. It is a branch of Brynteg, but the daughter has become much stronger than the mother for many years now. When the church that was Rhydymardy, and is now Brynteg, worshipped in a dwelling house in Treuchaf, Neath, it is likely that some from the area of Crwys belonged there, and for their own convenience and their neighbours, they got a licence for the dwelling house named Ty'rcethin, to allow preaching. This appears to have taken place around 1700, or soon afterwards. How long the congregation met there is not known. A chapel was built in Cwmmawr, which is in the same area, early in the eighteenth century, because it was either rebuilt or repaired in 1766, as shown by the following comment in the writings of William Jones, a member at Mynnyddbach. "June 29th, 1766. This Sunday the collection was for the congregation at Cwmmawr, and we collected twice as much as we got from them for our chapel. Although there is no reproach, this does not satisfy them. They are claiming it as a debt, and claiming more than three times the amount they gave us. I have doubts that their minister, despite his being a good and Godly man, has allowed himself some very unchristian acts." After worshipping in Cwmmawr for many years, it was decided that there was a need for a larger more central chapel in the district, and so in 1788, Capel Crwys was built, which stands on a visible site, where many roads cross. This chapel was rebuilt in 1831, and it is a large chapel in a very rural area. It is surrounded by a large cemetery. The only minister that was here, other than the present minister, who was not also at Brynteg, was William Llewellyn, who was ordained here in 1746. As Thomas Jones was ordained in Neath the following year, it is a natural conclusion that the churches could not agree on one of the applicants, and that each church went with their favourite. The history of William Llewellyn, likewise Thomas Jones, is totally unknown to us. All we know is that he was ordained in Cwmmawr in 1746, and that he was here in 1751. Mr Davies, Mynyddbach, states that he was a member of Ty'rdwncyn, and that he died soon after being ordained. In 1754 we find Cwmmawr and Rhydymardy under joint ministry again, and so they remained until the ordination of Mr Isaac Williams, in Brynteg, in 1849. As far as we can judge, Cwmmawr was much weaker, and with less numbers than Rhydymardy, until Crwys was built in 1788, but then the lesser became the stronger, and remains in the lead up to the present. This church had at times, in the successful term of Mr John Evans' ministry, over three hundred members. After Mr Evans took on the care of the cause in Penyclawdd, many members moved from Crwys there, and since then the membership has not recovered. This church must be praised for it's peaceful spirit throughout it's long history. We are not aware of any trouble within it at all. After the death of Mr Evans ,in January 1856, there was no settled minister until December, 1857, when Mr John Lloyd  Jones moved here from St. David's, with an united call from the churches of Crwys and Penyclawdd. Mr Jones has worked very effectively for the two churches from then until now, we hope he has many more useful years ahead of him in this important area. The churches of Crwys and Penyclawdd have been undergoing important changes linguistically within the religious services. English is rapidly gaining ground in both congregations, and it seems likely that in a few years that the old Welsh will be gone from the pulpits. As the population here is settled the change is thought to be likely to cause less damage than it has in some places.

No doubt many members of this church have become preachers, although we were unable to name them. The following are the only ones we know of:-

Many excellent men known for their faith and religiousness have been in this church from time to time, some whose names shine in the area even today: Morgan Morgans, Rhianfawr; Samuel Eaton, Poundffald; David John, Cwmynant; John Roberts, Ystlysyrhian; David Beynon, Hopkin Rees, grandson of the venerable Lewis Rees, Mynyddbach, and many others who could be named.

There is a convenient schoolhouse in the area known as Wernoleu, where there is held a Sunday School, prayer meetings and occasional preaching. The church in Waunarlwydd is a branch of this church."

Biographical Notes.   (Not extracted in full)

 

 


[Last Updated :  3 April 2012 -  Gareth Hicks]

InfoFind help, report problems, and contribute information.

Copyright GENUKI and Contributors 1996 to date
GENUKI is a registered trade mark of the
charitable trust GENUKI

Valid HTML 4.01 Transitional


Hosted by Mythic Beasts Ltd.